Odstąpienie od umowy

1.     Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)     od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

b)     od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) a przede wszystkim w sytuacji, gdy:

a)     przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towar cięty, dostosowany do indywidualnych wymagań Klienta);

c)     przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3.     Odstąpienie od umowy zgodnie z § 9 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.     W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 11  regulaminu.

2.     Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Sklep nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

3.     Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Firmie produkt lub produkty, których dotyczy odstąpienie – niezwłocznie - jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy dostarczyć pod adres: FHU Grzegorz Krawczyk, 39-100 Ropczyce, ul. Masarskiej 6.