Korzystając ze Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl lub rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Firma Handlowo – Usługowa KRAWPOL Grzegorz Krawczyk z siedzibą pod adresem: ul. Polna 29, 39-215 Czarna, NIP: 872-191-94-76 Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów:
- mailowo:taniedywanywykladziny@gmail.com
- telefonicznie pod nr: 514-088-046
- pocztą tradycyjną / list na adres: FHU KRAWPOL Grzegorz Krawczyk, ul. Polna 29, 39-215 Czarna

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym taniedywanywykladziny.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

- w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl;
- w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym taniedywanywykladziny.pl;
- w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym taniedywanywykladziny.pl oraz informacje z konta użytkownika.

W celu realizacji umowy/zamówienia sklep internetowy taniedywanywykladziny.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów, które działają na nasze zlecenie, tj. operator systemów płatności Przelewy24 oraz firmy kurierskie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy taniedywanywykladziny.pl Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

- prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii
- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym taniedywanywykladziny.pl Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, a w przypadku Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl – również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego taniedywanywykladziny.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

- ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr , dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;
- wylogowaniu się ze Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl po zakończonej sesji (np. zakończonych zakupach. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl
- zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.