Regulamin sklepu internetowego taniedywanywykladziny.pl

 

taniedywanywykladziny.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Grzegorz Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo - Usługowa KRAWPOL Grzegorz Krawczyk z siedzibą w Czarnej przy ul. Polnej 29, 39 -215, NIP: 872-191-94-76, wpisaną do CEIDG.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl (zwanym dalej Sklep Internetowy), składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

§2 Rejestracja

1.     W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sklepem Internetowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym.

2.     Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

3.     Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.     Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2.     Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień.

3.     Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

§4 Informacje o produktach

1.     Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.     Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a)     zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b)     nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

§5 Warunki realizacji zamówień

1.     Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

2.     W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów. Po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

a)     wybrać sposób dostarczenia produktu;

b)     w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem.

3.     W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4.     Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ  na stronie Sklepu Internetowego.

5.     W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).

6.     Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7.     Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta.

8.     W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie z Klientem.

9.     Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

10.  W komunikacji z Klientem jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

 

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.     Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski  za pośrednictwem firm kurierskich.

2.     Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Sklepie Stacjonarnym zlokalizowanym w Ropczycach przy ul. Masarskiej 6.

3.     W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:

a)     w sklepie stacjonarnym: płatność gotówką:

b)     podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;

c)     przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem tradycyjnym.

 

§7 Wystawianie i doręczanie paragonów i faktur

1.     Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Firmę paragonów lub faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów:

a)     w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe dokumenty pod podanym przez siebie adresem e-mail.

b)     lub w formie papierowej, każdorazowo dołączane do zamówienia.

2.     O sposobie doręczenia paragonów lub faktur decyduje Firma lub na wyraźne żądanie Klient.

 

§8 Czas realizacji zamówień

1.     Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi 48h - powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej) Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu i może ulec zmianie o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

2.     Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować  wydłużenie  czasu dostawy lub brak dostawy.

3.     Firmy kurierskie za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy.

 

§9 Warunki reklamacji z tytułu rękojmi

1.     Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.     W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy (wada fizyczna lub prawna).

3.     Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy i liczony jest od dnia wydania towaru.

4.     Żądania Konsumenta:

a)     naprawa towaru (usunięcie wady)

b)     wymiana towaru na nowy, wolny od wad

c)     obniżenie ceny

d)     odstąpienie od umowy (pod warunkiem niemożności usunięcia wady/wymiany towaru na nowy oraz wada ma charakter istotny).

5.     Forma złożenia reklamacji:

a)     reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: taniedywanywykladziny@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Firmy Sprzedawcy tj. FHU KRAWPOL Grzegorz Krawczyk, ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce)

b)     w dokumencie reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

c)     do dokumentu należy dołączyć dowód zakupu.

6.     Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia jej złożenia.

7.     Koszty Reklamacji.

a)     wraz z dołączonym dokumentem reklamacyjnym, Klient zobowiązany jest dostarczyć do sklepu (na swój koszt) reklamowany produkt;

b)     w przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa poniesione przez Konsumenta koszty dostawy oraz wymiany lub naprawy towaru.

 

§10 Odstąpienie od umowy

1.     Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)     od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

b)     od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) a przede wszystkim w sytuacji, gdy:

a)     przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towar cięty, dostosowany do indywidualnych wymagań Klienta);

c)     przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3.     Odstąpienie od umowy zgodnie z § 9 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.     W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 11  regulaminu.

2.     Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Sklep nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

3.     Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Firmie produkt lub produkty, których dotyczy odstąpienie – niezwłocznie - jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy dostarczyć pod adres: FHU Grzegorz Krawczyk, 39-100 Ropczyce, ul. Masarskiej 6.

 

§11 Zwrot należności Klientom

1.     Sklep  dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwróconego produktu lub produktów.

2.     Sklep dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:

a)     gotówką – jeżeli zwrot procedowany jest w Sklepie Stacjonarnym zlokalizowanym w Ropczycach przy ul. Masarskiej 6 wraz z produktem będącym przedmiotem tej umowy

b)     w formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Firmie numer rachunku bankowego, na który zwrot środków ma zostać dokonany;

c)     przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Firmie numeru rachunku bankowego, na który zwrot środków ma zostać dokonany.

 

§12 Dane osobowe

1.     Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Sklepu..

2.     Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

 

§13 Postanowienia końcowe

1.         Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego taniedywanywykladziny.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.         Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

3.         Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

4.         Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w Sklepie Stacjonarnym.

5.         Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

6.         Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

7.         Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.